Wszystko o ubezpieczeniach

W poniższym poradniku zebraliśmy wszystkie istotne kwestie dotyczące ubezpieczeń. Znajdziesz tu informacje na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, sprzedawaniu lub kupowaniu samochodu, czy odnawianiu polisy na kolejny rok.

A

AC

AC czyli Autocasco jest polisą dodatkową. Zakup ubezpieczenia AC jest uzależniony od woli właściciela pojazdu, jest one dobrowolne. Polisę AC kupić trzeba na okres 12 miesięcy. Polisa AC gaśnie w razie nie opłacenia rat, oraz po zakończeniu umowy. Dzięki polisie AC, skutki wielu wydarzeń nie podlegają naszej odpowiedzialności. W przypadku kradzieży samochodu, lub niespodziewanego uszkodzenia przez właściciela czy przez nieznanych sprawców (etc..) ubezpieczenie AC służy pomocą.

Agent Ubezpieczeniowy

Osoba fizyczna, prawna lub podmiot gospodarczy, bez osobowości prawnej, prowadząca działalność agencyjną. Agent, w przeciwieństwie do brokera, został upoważniony, dzięki umowie agencyjnej podpisanej z zakładem ubezpieczeń, do zawierania umów ubezpieczeniowych w imieniu i na rzecz tego ubezpieczyciela; może on także pośredniczyć w zawieraniu umów. Agent musi być wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Ankieta zdrowotna- ubezpieczenia na życie

Kwestionariusz dotyczy stanu zdrowotnego danej osoby i przebytych przez nią chorób. Należy wypełnić kwestionariusz aby uzyskać wycenę wielkości składki ubezpieczeniowej.

Assistance

Polisa assistance zapewnia ochronę medyczną i techniczną dla kierowcy i pasażerom przy wypadku, awarii, utraty lub choroby kierowcy albo pasażera. Assistance ma zastosowanie w konkretnej odległości od miejsca zamieszkania osoby która ją posiada. Ubezpieczenie Assistance obejmuje m.in.: -odholowanie pojazdu -naprawę samochodu - samochód zastępczy -transport dla kierowcy i pasażerów, -zakwaterowanie -opieka i transport medyczny.

Autocasco (AC)

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie ma na celu wypłatę odszkodowania wówczas gdy pojazd został uszkodzony, zniszczony lub skradziony. Umowa jest ważna 12 miesiecy lub, w miarę potrzeby, krócej. Dokumentem, potwierdzającym zawarcie umowy jest polisa.

B

Beneficjant

Osoba, której wypłaca się odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego, przez niego do tego upoważniona.

Bonus

Dodatkowa zniżka w taryfie składki ubezpieczeniowej. Aplikuje się ją w przypadku bezszkodowego przebiegu kontraktu.

Broker

Osoba, której wypłaca się odszkodowanie w przypadku śmierci ubezpieczonego, przez niego do tego upoważniona.

C

Cesja

Umowa, w której osoba (cedent) zrzeka się swoich praw do świadczeń na rzecz osoby trzeciej (cesjonariusz).

Cesjonariusz

Osoba, na rzecz której, osoba ubezpieczona (cedent), zrzeka się praw do świadczeń.

Czas trwania umowy

Okres, w którym umowa jest ważna; może on być określony datami lub nie. Zazwyczaj umowy określone datami po upływie terminu wygaszają, bywają jednak polisy, które przedłużane są automatycznie.

D

Dodatkowe opcje ubezpieczenia

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą proponować dodatkowe opcje rozszerzające umowę. Tak więc do ubezpieczenia na wypadek śmierci można dodać wariant zawierający na przykład „śmierć w skutek nieszczęśliwego wypadku”, „trwałe inwalidztwo”...

Doubezpieczenie

Umowa zawierająca klauzulę zwiększającą sumę potencjalnego odszkodowania, mienia objętego umową ubezpieczeniową.

Dzień wyceny

Dzień, w którym na Giełdzie Papierów Wartościowych ocenia się wartość zobowiązań i aktywa funduszu.

E

Europejski Komitet Ubezpieczeń

Federacja zrzeszająca narodowe związki ubezpieczycieli Zjednoczonej Europy. Siedziba komitetu mieści się w Brukseli.

F

Franszyza integralna

Określony procentowo lub kwotowo udział własny w likwidacji szkody .Straty finansowe powyższej kwoty określonej udziałem własnym powodują pokrycie integralne przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Franszyza redukcyjna

Kwota, o która, towarzystwo ubezpieczeniowe pomniejsza wypłaconą sumę odszkodowania.

Fundusz akcji

Fundusz inwestycyjny o potencjalnie najwyższych możliwościach zysku ale związany z wysokim ryzykiem inwestycyjnym–akcje notowane na giełdzie.

Fundusz gwarancyjny

Towarzystwa Emerytalne tworzą fundusz rezerwowy w celu uzyskania systemu bezpieczeństw środków gromadzonych w OFE. Fundusz ten jest administrowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Fundusz inwestycyjny mieszany

Fundusz ten daje możliwość wykupienia certyfikatów ,jest odmianą funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Fundusz inwestycyjny otwarty

Jednostki emitowane przez towarzystwo inwestycyjne mogą być zakupione bez ograniczeń. Towarzystwo ma obowiązek do odkupu jednostek na życzenie uczestnika.

Fundusz inwestycyjny zamknięty

W przeciwieństwie do funduszu inwestycyjnego otwartego, ilość certyfikatów inwestycyjnych przeznaczonych do zakupienia jest ograniczona. FIZ nie ma obowiązku odkupu certyfikatów.

Fundusz obligacji

Bezpieczny i mało agresywny typ funduszu, inwestujący w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu.

Fundusz Ochrony Ubezpieczonych

Minister Finansów powołał fundusz aby chronić interesy wszystkich ubezpieczonych w przypadku niewypłacalności danego towarzystwa. Fundusz ten utrzymywany jest ze składek firm ubezpieczeniowych.

Fundusz rynku pieniężnego

Fundusz o zminimalizowanym ryzyku oferujący stabilny wzrost. Oczywiście dochód jest niższy. Inwestycje to np. lokaty bankowe, których termin zapadalności nie przekracza 12 miesięcy.

Fundusz stabilnego wzrostu

Lokata w bezpieczne papiery wartościowe- obligacje i bony skarbowe. Niewielka ilość akcji może także wchodzić w skład tego funduszu.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Składka F.U.S. wpłacana do ZUS, dzieli się na następujące fundusze: rentowy, chorobowy, emerytalny, wypadkowy i rezerwowe.

G

Giełda Papierów Wartościowych (GPW)

Publiczna instytucja zapewniająca możliwość obrotu papierami wartościowymi (dopuszczonymi do obrotu giełdowego). Emisja i zakup papierów na rynku pierwotnym oraz handel na rynku wtórnym na warszawskiej giełdzie odbywa się za pośrednictwem Domów Maklerskich. WIG, WIG 20 oraz MIDWIG są najważniejszymi indeksami warszawskiej giełdy.

Gospodarcze ubezpieczenie

Prowadzone są w celu osiągnięcia zysku przez komercyjne zakłady ubezpieczeń-dotyczy ubezpieczeń majątkowych lub osobowych.

Grupowe ubezpieczenia

Praktykowane zazwyczaj w zakładach pracy. Są to ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (możliwe dodatkowe opcje) lub na wypadek śmierci, dotyczące grupy osób.

Gwarantowana suma ubezpieczenia

Jest to kwota określona w polisie, którą ubezpieczyciel musi wypłacić w przypadku trwałego kalectwa lub śmierci ubezpieczonego. Kwota ta może również dotyczyć innego przypadku ubezpieczeniowego określonego w polisie.

Gwarantowany Okres Płatności

Gwarancja wypłaty emerytury osobie wskazanej przez emeryta w przypadku śmierci osoby objętej świadczeniem, przed upływem czasu objętego gwarancją.

I

Inflacja

Obniżenie siły nabywczej pieniądza- pociągająca za sobą wzrost cen

K

Karencja

Okres czasu, oczekiwania, określony w umowie ubezpieczeniowej, w którym towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest zobowiązane do wypłacenia odszkodowania. Karencja ma na celu uniknięcie sytuacji zawierania umowy po powstałej szkodzie - w celu wyłudzenia pieniędzy od ubezpieczyciela.

Kaucja

Kwota pieniędzy będąca gwarancją finansowa na wypadek nie dotrzymania umowy przez stronę przeciwną

Klauzule ubezpieczeniowe

Ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczającego, zawarte w klauzulach ubezpieczeniowych. Mogą one także ograniczać, rozszerzać lub zmieniać zakres ubezpieczenia.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Powstały 19 września 2006 r. organ sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym. KNF przejęła kompetencje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

Kompensacja szkody

Rekompensata materialna skutków zdarzeń losowych

Kradzież z włamaniem

Zabór cudzych dóbr uzyskany na drodze usunięcia zabezpieczeń chroniących dane dobra.

L

Lead (termin amerykański)

Polega na sprecyzowaniu potrzeb ubezpieczeniowych za pośrednictwem Internetu. Formularz zawierąjacy potrzeby ubezpieczeniowe klienta, kierowany jest do agentur ubezpieczeniowych. Agenci przygotowują ofertę indywidualną dla danego klienta i przedstawiają mu ją. Usługa istnieje również na rynku polskim.

Likwidacja szkody

Firma ubezpieczeniowa ustala przyczyny i skutki wypadku a także oblicza odszkodowanie dla osoby poszkodowanej lub upoważnionej do jego odbioru.

Limit Odpowiedzialności

Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku szkody.

Lokal mieszkalny

Odrębna nieruchomość w bloku lub w kamienicy.

M

Majątkowe ubezpieczenie

Dzieli się na ubezpieczenie majątkowe i osobowe. O ubezpieczeniu majątkowym mówimy w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej a także mienia. Ubezpieczenie mienia zabezpiecza nas przed zniszczeniem lub utratą naszych dóbr np. maszyn, budowli, budynków i ich wyposażenia. Istnieją także inne rodzaje ubezpieczeń n.p. koszty leczenia zwierząt domowych.

Multiagent

Osoba pracująca na rzecz więcej niż jednej firmy ubezpieczeniowej.

N

Niedoubezpieczenie

O niedoubezpieczeniu mówimy jeśli wartość faktyczna przedmiotu przekracza wartość sumy na jaką został on ubezpieczony. W przypadku korzystania z ubezpieczenia wypłata odszkodowania jest uzależniona od stosunku sumy na jaką mienie jest ubezpieczone do faktycznej wartości, lub odpowiada wysokości szkody nieprzekraczającej  sumy ubezpieczenia.

NNW

NNW czyli następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to dobrowolne ubezpieczenie, obejmujące kierowcę i pasażerów pojazdu, kupowane na roczny okres. Ubezpiecznie NNW jest ważne na terenie całej polski oraz za granicą, w razie wypadku (uszkodzenia ciała, stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby ubezpieczonej). Ubezpieczenie NNW pozwala na wybór sumy polisy. Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć ubezpieczonego w czasie podróży samochodem.

O

OC

Ubezpieczenie OC - odpowiedzialności cywilnej - jest kluczowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, jest one obowiązkowe. Każdy posiadacz pojazdu podlegający rejestracji musi zakupić Ubezpieczenie OC. Aby wykupić ubezpieczenie OC musimy zarejestrować pojazd na co najmniej 12 miesięcy. Krótszy okres rejestracji pozwala jednak na podpisanie umowy krótkoterminowej. Brak wypowiedzenia umowy powoduje automatyczne przedłużenie o kolejny rok. Z ubezpieczenia OC możemy zrezygnować tylko wtedy, kiedy pojazd zostanie wyrejestrowany. Polisa OC chroni tylko osoby które doznały szkódy w wypadku komunikacyjnym. Brak ubezpieczenia OC powoduje kary pieniężne.

Ochrona tymczasowa

Ochrona obowiązująca następnego dnia po złożenia wniosku i wpłaceniu pierwszej składki. Ważna jest do czasu objęcia podmiotu ochroną właściwą polisy ubezpieczeniowej.

Ochrona ubezpieczeniowa

Obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeniowy w razie szkody objętej polisą.

Odpowiedzialność cywilna

Wynikająca z przepisów prawa cywilnego, odpowiedzialność za szkody dotyczące osoby lub mienia. Odpowiedzialność cywilna zobowiązuje sprawcę do naprawy tych szkód. Wyróżniamy dwa typy odpowiedzialności cywilnej: kontraktowa i deliktowa.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia

Do 30 dni od daty zawarcia ubezpieczenia mamy prawo odstąpić od umowy - jeśli jest ona zawierana na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Dla przedsiębiorstw okres ten wynosi 7 dni. Po rozwiązaniu umowy towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do wypłacenia całej wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszty manipulacyjne.

Odszkodowanie

Kwota, którą jest zobowiązane wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe w wypadku szkody, jeśli warunki umowy ubezpieczeniowej przewidywały określone ryzyko.

Ogólne warunki ubezpieczeń

OWU - jest elementem umowy ubezpieczeniowej określającym zakres i przedmiot ubezpieczenia, wysokość wypłacanych szkód i czas trwania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej.

Okres ubezpieczenia

Okres, w którym obowiązuje umowa ubezpieczeniowa.

Osoba uprawniona (beneficjent)

Osoba określona w umowie ubezpieczeniowej jako uprawniona do poboru świadczenia lub odszkodowania.

Osobowe ubezpieczenia

Umowy ubezpieczeniowe, których przedmiot dotyczy ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwych wypadków.

P

Polisa

Dokument zawierający informacje o warunkach umowy ubezpieczeniowej. Polisa wystawiana jest przez zakład ubezpieczeniowy

Pośrednik ubezpieczeniowy

Broker lub agent ubezpieczeniowy.

R

Regres ubezpieczeniowy

Po wypłacie osobie pokrzywdzonej odszkodowania, firma ubezpieczeniowa przejmuje prawo do żądania zwrotu wypłaconej kwoty od osoby odpowiedzialnej za spowodowanie szkody.

Rok polisowy

Rok od daty podpisania umowy do dnia poprzedzającego jego rocznicę.

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia

Różne przyczyny decydują o rozwiązaniu umowy: nie opłacenie składki w terminie, zakończenie czasu trwania ubezpieczenia, śmierć osoby ubezpieczonej, wykup ubezpieczenia, rezygnacja z umowy

S

Składka jednorazowa

Opłata za ubezpieczenie (za cały jego okres) jednorazowa.

Składka regularna

Opłacanie ubezpieczenia z określoną częstotliwością np. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie.

Suma ubezpieczenia

Kwota ustalona w umowie ubezpieczeniowej stanowiąca granicę odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej.

Ś

Świadczenie

Kwota wypłacona przez zakład ubezpieczeniowy na rzecz osoby ubezpieczonej w przypadku powstałej szkody określonej w polisie

S

Szkoda

Uszczerbek, którego poszkodowany doznał wbrew swej woli.

T

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Uszkodzenie trwałe organu lub narządu, powodujące upośledzenie jego czynności.

U

Ubezpieczający

Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę ubezpieczeniową i płaci składki

Ubezpieczenie mieszkania

Jednym z najlepszych zabezpieczeń przed niechcianymi zdarzeniami które mogą wystąpić w naszym domu jest Ubezpieczenie mieszkania (lub domu). Ubezpieczenie mieszkania ma zastosowanie m.in. w razie : pożaru, zalania, huraganu, gradu, i innych zdarzeń naturalnych, kradzieży z włamaniem oraz dewastacji, odpowiedzialności cywilnej kosztów wizyt specjalisty oraz naprawy. Ubezpieczenie możemy kupić pod kredyt hipoteczny wraz z ubezpieczeniem murów nieruchomości, a ochrona może objąć mury budynku lub lokalu mieszkalnego, wyposażenie mieszkania, czy dom w budowie.

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie zapewniające bezpieczeństwo finansowe członkom rodziny na wypadek śmierci osoby ubezpieczonej. Ubezpieczenie na życie wypłacane jest, w tym przypadku, w sposób jednorazowy lub w formie renty.

Ubezpieczenie na życie i dożycie

Ubezpieczenie na życie, w którego zakres wchodzi wypłata świadczenia w przypadku śmierci następującej w ciągu czasu określonego umową lub dożycia okreslonego wieku przez ubezpieczonego.

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym

Ubezpieczenie łączące w sobie ochronę ubezpieczenia na życie i oszczędności. Cześć składki inwestowana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe w funduszu kapitałowym i pomnaża uzyskiwane środki. Firma ubezpieczeniowa zobowiązana jest do wypłaty sumy zgromadzonej w funduszu jako renty lub świadczenia jednorazowego.

Ubezpieczenie ochronne

Ubezpieczenie ochronne ubezpiecza życie. Świadczenie z ubezpieczenia ochronnego zostaje wypłacone jedynie w przypadku śmierci – w czasie obowiązywania polisy. Sumę określoną w umowie ubezpieczenia ochronnego otrzymuje uposażony, będący osobą wskazaną w polisie. Osoby uposażone mogą być rodzice, żona i każda osoba której nie chcesz zostawić bez zabezpieczenia finansowego Wypłata świadczenia następuje jedynie w przypadku śmierci w czasie obowiązywania polisy. Określoną w umowie suma ubezpieczenia otrzymuje wówczas uposażony. Ubezpieczenia ochronne dzielą się na dwie grupy: Ubezpieczenia ochronne terminowe na życie oraz Ubezpieczenia ochronne na całe życie

Ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe

Przedmiotem ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego jest życie. Dodatkowo, ubezpieczenie ochronno-oszczędnościowe ma cel oszczędnościowy. Polisa ochronno-oszczędnościowa zbiera dla Ciebie oszczędności oraz gwarantuje ochronę Twoim bliskim przez cały czas, obowiązywania polisy. Ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowe dzielimy na: - ubezpieczenia uniwersalne (uposażony określa jaką część składki przeznacza na pokrycie ryzyka śmierci, a jaką oszczędza.) - ubezpieczenia posagowe (zaopatrzenia dzieci. Gwarantuje ono dziecku środki gdy osiągnięcie określony w umowie wiek. Zaprzestanie płacenia składek spowodowane śmiercią ubezpieczającego nie powoduje ustania ochrony ubezpieczeniowej lub zmniejszenia sumy ubezpieczenia. - ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym (uposażony określa jaką część składki przeznacza na pokrycie ryzyka śmierci, a jaką oszczędza inwestując pieniądze na rynku finansowym) - ubezpieczenia kapitałowe Korzyści wynikające z ubezpieczenia ochronno-oszczędnościowego są jasne : świadczenia są zawsze wypłacone.

Ubezpieczenie oszczędnościowe

Ubezpieczenie oszczędnościowe ma na celu zbieranie środków finansowych. Do tego charakteryzują się małą ochroną ubezpieczeniową. Aby doprowadzić do wypłaty oszczędności które zgromadziliśmy przez ubezpieczenie oszczędnościowe, musi zaistnieć co najmniej jeden z niżej wymienionych czynników: śmierć ubezpieczonego w okresie ważności umowy ubezpieczenia, rozwiązanie umowy w okresie jej trwania, koniec okresu ubezpieczeniowego określonego w polisie. Korzyści wynikające z ubezpieczenia oszczędnościowego to m.in długoterminowa inwestycja która zagwarantuje nam dofinansowanie. Warto zauważyć że możemy zaciągnąć kredyt pod zastaw polisy.

Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne jest alternatywą dla publicznej służby zdrowia. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do świadczeń lub usług medycznych na rzecz osoby uposażonej w zamian za opłacanie ustalonej składki. Świadczenie może również być pieniężne, np. w wypadku choroby ubezpieczonego lub jego pobytu w szpitalu. Polisa zdrowotna gwarantuje klientowi ochronę, w razie określonej choroby lub w przypadku utraty zdrowia, poprzez prostszy dostęp do lekarzy specjalistów, do prywatnych przychodnie i szpitali oraz do nowoczesnego sprzętu.

Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

Inwystecja kapitału w celu pomnażania oszczędności powierzonych przez klienta

Ubezpieczony

Imiennie określona osoba fizyczna w umowie ubezpieczeniowej, na rzecz której zawarto polisę.

Udział własny

Część szkody pokrywana przez osobę ubezpieczoną. Koszt likwidacji szkody = 2000zł., udział własny = 10% kosztów likwidacji szkody, wysokość odszkodowania do wypłaty to 2000zł-(2000złx10%)=2000zł-200zł.=1800zł.

Umowa ubezpieczenia

Na mocy umowy ubezpieczenia, firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana do spłacenia świadczeń w przypadku zaistniałej szkody. Do ubezpieczającego zaś należy uiszczenie składki ubezpieczeniowej.

Uposażony

Beneficjent czyli uposażony to osoba uprawniona przez ubezpieczonego, której wypłaca się świadczenie w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej

W

Wykup ubezpieczenia

Jest możliwy po 2-3 latach od chwili zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Towarzystwo ubezpieczeniowe zwraca ubezpieczającemu cześć spłaconych składek, określonych w umowie jako wartość wykupu. Do wykupu ubezpieczenia dochodzi w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia przed terminem objętym umową.

Wyłączenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń

Szkody nie objęte umową ubezpieczeniową, w takim przypadku firma ubezpieczeniowa nie wypłaca odszkodowania

Wypadek ubezpieczeniowy

Warunki zawartego ubezpieczenia określają zdarzenia objęte ochroną umowy ubezpieczeniowej. Zdarzenia także określamy wypadkiem ubezpieczeniowym.

Z

Zakład ubezpieczeń

Ubezpieczyciel, towarzystwo ubezpieczeniowe lub asekurator to podmiot funkcjonujący w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych lub spółki akcyjnej, prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie ubezpieczeń.

Zwyżka

Cena podwyższona, aplikowana dla osób z grupy większego ryzyka np. cena polisy ubezpieczeniowej dla osób, które przebyły poważne choroby.