Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Porowneo.pl

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Porowneo.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000439594, NIP: 5213640335, REGON: 146398104, o kapitale zakładowym: 5.000 PLN, adres poczty elektronicznej kontakt@porowneo.pl.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług Porowneo.pl poprzez zawarcie przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Porowneo.pl umożliwia bezpłatne porównanie Produktów, w tym Produktów Ubezpieczycieli dystrybuowanych za pośrednictwem Porowneo.pl oraz - na życzenie Klienta - zawarcie umowy ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, przy udziale Porowneo.pl – z wykorzystaniem środków porozumiewania się̨ na odległość́, tj. poprzez Serwis Internetowy (wyłącznie w zakresie Porównywarki) lub Infolinię (w zakresie Porównywarki oraz zawarcia Umowy ubezpieczenia).

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.porowneo.pl, w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego odtwarzanie utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest również̇ udostępniany Klientowi w trakcie rozmowy za pomocą̨ Infolinii na indywidualny adres poczty elektronicznej, o ile zostanie wskazany przez Klienta, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści, w tym wydrukowanie. W przypadku nieposiadania przez Klienta adresu mailowego lub preferencji Klienta, Regulamin przesyłany jest w formie papierowej na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny pocztą tradycyjną.

4. Klient powinien zapoznać́ się̨ i zaakceptować́ treść́ niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Porowneo.pl.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień́ Regulaminu, a korzystając z usług świadczonych przez Porowneo.pl na jego podstawie, wyraża zgodę̨ na jego treść́ i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy.

§ 2. DEFINICJE.

Wszelkie terminy pisane wielką literą w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

1. Porowneo.pl – spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000439594, NIP: 5213640335, REGON: 146398104, o kapitale zakładowym: 5.000 PLN.

2. Infolinia – telefoniczny kanał informowania i obsługi Klientów Porowneo.pl dostępny pod numerem telefonu: +48 519 902 560 lub +48 503 280 390 za pomocą̨ którego Porowneo.pl świadczy usługi oraz udostępnia Klientom możliwość́ zawarcia Umowy ubezpieczenia z zastosowaniem środka porozumiewania się̨ na odległość́. Rozmowy za pośrednictwem Infolinii są̨ rejestrowane.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu internetowego lub Infolinii w celach zgodnych z ich przeznaczeniem, w tym poszukująca ochrony ubezpieczeniowej.

4. Kalkulacja – czynność mająca na celu wyliczenie szacunkowej wysokości składki ubezpieczeniowej lub raty na podstawie danych wprowadzonych przez Klienta do Porównywarki lub przez Konsultanta w oparciu o dane udostępnione przez Klienta za pośrednictwem Infolinii.

5. Konsultant – osoba dedykowana do obsługi Klienta za pośrednictwem Infolinii, upoważniona do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu Porowneo.pl.

6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – ogólne warunki ubezpieczenia oferowanego przez Ubezpieczyciela, na podstawie których zawierane są̨ Umowy ubezpieczenia, stanowiące integralną ich cześć́, regulujące w szczególności zasady zawierania i wykonywania poszczególnych Umów ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki stron Umowy ubezpieczenia.

7. Porównywarka – aplikacja udostępniona Klientowi w ramach Serwisu internetowego w celu umożliwienia wyliczenia Kalkulacji i zaprezentowania Produktów.

8. Produkty - informacje bezpłatnie udostępniane Klientowi przez Porowneo.pl przygotowane na podstawie danych udostępnionych przez podmioty współpracujące z Porowneo.pl w zakresie oferowanych przez siebie produktów ubezpieczeniowych lub finansowych i niestanowiące oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się̨ na odległość́ za pomocą̨ Serwisu internetowego i Infolinii.

10. Reklamacja – wystąpienie Klienta, w którym zgłasza on swoje niezadowolenie lub zastrzeżenia do świadczonych przez Porowneo.pl usług.

11. Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Porowneo.pl za pośrednictwem strony internetowej www.porowneo.pl.

12. Ubezpieczyciel – Zakład Ubezpieczeń tj. podmiot prowadzący działalność́ polegającą̨ na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń́ według odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

13. Umowa ubezpieczenia – umowa, na podstawie której Ubezpieczyciel zobowiązuje się̨ spełnić́ określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a Ubezpieczający zobowiązuje się̨ zapłacić́ składkę̨.

14. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługa świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość́), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą̨ urządzeń́ do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą̨ sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne.

15. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń́ (Dz. U. z 2017 poz. 2486 ze zm.).

16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 ze zm.), w szczególności Rozdział 5 – Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość́.

17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

18. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych – rejestr pośredników ubezpieczeniowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i udostępniony za pomocą̨ systemu informatycznego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/.

§ 3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Przedmiotem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym internetową oraz telefoniczną, jest świadczenie przez Porowneo.pl usług opisanych w niniejszym Regulaminie.

2. Po uzupełnieniu przez Klienta formularza w Serwisie internetowym Porowneo.pl w ramach przedmiotu umowy może wykonać́ do Klienta telefon w celu przedstawienia szczegółów kalkulacji.

3. Serwis internetowy oraz Infolinia służą̨ przede wszystkim do prezentowania Produktów za pomocą̨ Porównywarki i porównaniu ich na podstawie danych wskazanych przez Klienta oraz do umożliwienia Klientowi zawarcia Umowy ubezpieczenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się̨ na odległość́.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się̨ automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń́ wraz z chwilą opuszczenia przez Klienta Serwisu Internetowego lub przerwania połączenia telefonicznego za pośrednictwem Infolinii.

5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną upoważnia Porowneo.pl do przekazania danych Klienta do Ubezpieczycieli w zakresie niezbędnym do realizacji usług przez Porowneo.pl.

6. Dane niezbędne do samodzielnego porównania Produktów za pomocą̨ Porównywarki wprowadza Klient do zamieszczonych w Serwisie internetowym formularzy i odpowiada za poprawność wprowadzonych danych.

7. Wyniki Porównywarki należy traktować́ jako informację o rezultatach automatycznej operacji przeprowadzonej w oparciu o algorytm skonstruowany z zastosowaniem elementów subiektywnych.

8. Klient może otrzymać́ podsumowanie wyników Porównywarki w zakresie Umów ubezpieczenia na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Poprzez kontakt telefoniczny z Konsultantem Klient może uzyskać́ informacje dotyczące wybranego przez Klienta Produktu lub Produktów ubezpieczeniowych.

9. Klient może korzystać́ z Serwisu internetowego jako użytkownik jednorazowy.

10. Klient może w każdym czasie zaprzestać́ korzystania z Serwisu internetowego lub Infolinii poprzez zerwanie połączenia z Serwisem lub zerwanie połączenia telefonicznego.

§ 4. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH WYNIKAJĄCYCH ZE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. W wykonaniu obowiązku wynikającego z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Porowneo.pl informuje, iż̇ nie istnieją̨ zabezpieczenia systemów teleinformatycznych całkowicie odporne na bezprawną ingerencję osób trzecich, toteż̇ mimo należytego zabezpieczania przez Porowneo.pl danych podanych przez nich przy korzystaniu z Porowneo.pl, korzystanie z Porowneo.pl wiąże się̨ z ryzykiem uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do tych danych, a w dalszej kolejności bezprawnego ich wykorzystania przez te osoby, w tym w celu wysyłania niezamówionej informacji handlowej lub instalowania na urządzeniach Klientów oprogramowania szkodliwie ingerującego w pracę oprogramowania wcześniej zainstalowanego, bądź wykorzystywanego do nieuprawnionego naruszania prywatności.

2. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług sieci Internet należy zaliczyć: działanie oprogramowania szpiegującego, wirusy komputerowe oraz spam.

3. Oprogramowanie szpiegujące to oprogramowanie, które w sposób ukryty może zostać zainstalowane na komputerze Klienta. Przechwytuje ono informacje o komputerze oraz o Kliencie, jak również inne informacje służące do przejęcia usługi w sieci Internet (np. loginy i hasła).

4. Wirus komputerowy jest oprogramowaniem przenoszącym się poprzez pliki lub bezpośredni zapis w wybranym sektorze nośnika danych. Jednym z najczęstszych przyczyn zarażenia komputera wirusem jest pobieranie plików z niezaufanego źródła Internetu.

5. Spam to niezamówione wiadomości elektroniczne, w tym informacje handlowe.

6. Klient korzystający z usług sieci Internet, w tym poprzez korzystanie z Serwisu internetowego powinien dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Komputer powinien posiadać́ program antywirusowy z aktualną bazą definicji wirusów, bezpieczną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną zaporę sieciową. Zaleca się uruchomienie w przeglądarce internetowej narzędzi sprawdzających czy wyświetlona strona internetowa nie ma na celu wyłudzenia informacji, np. poprzez podszywanie się pod osobę lub instytucję. Używając domowej sieci bezprzewodowej (WIFI) należy ustalić bezpieczne i trudne do złamania hasło dostępu do sieci.

7. Pliki powinny być pobierane tylko z zaufanych miejsc. Nie zaleca się otwierania programów przesyłanych pocztą elektroniczną od niezaufanych nadawców.

§ 5. DYSTRYBUCJA UBEZPIECZEŃ

1. Porowneo.pl jest agentem ubezpieczeniowym wykonującym za wynagrodzeniem dystrybucję ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

2. Porowneo.pl wpisana jest do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem: 11233970/A i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych dostępny jest na stronie internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/. Wpis można zweryfikować za pośrednictwem w/w strony internetowej poprzez uzupełnienie co najmniej dwóch pól formularza (np. nazwa Agenta – Porowneo.pl, miejscowość: Warszawa).

3. Porowneo.pl umożliwia Klientom zawarcie Umowy ubezpieczenia z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość, tj. poprzez Infolinię i Serwis Internetowy.

4. Porowneo.pl działa na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw na rzecz następujących Ubezpieczycieli:

a. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

b. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

c. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

d. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

e. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group S.A.

f. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

g. Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A.

5. Porowneo.pl nie pobiera honorarium płaconego bezpośrednio przez Klienta. Porowneo.pl w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia otrzymuje od Ubezpieczycieli wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym.

§ 6. ZASADY ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA.

1. Zasady zawierania i rozwiązywania, w tym wypowiadania danej Umowy ubezpieczenia, przedmiot i zakres ubezpieczenia, okres na jaki dana Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta, prawa i obowiązki stron danej Umowy ubezpieczenia oraz warunki jej wykonywania, w tym informacje dotyczące należnych świadczeń określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) właściwych dla danej Umowy Ubezpieczenia, a dla Umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych określone są w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

2. Umowy ubezpieczenia zawierane są na życzenie Klienta z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, tj. za pośrednictwem Infolinii lub Serwisu Internetowego.

3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) oraz inne wymagane prawem dokumenty właściwe dla danej Umowy Ubezpieczenia są dostarczane przez Ubezpieczyciela Klientowi bezpośrednio po zawarciu danej Umowy ubezpieczenia na adres korespondencyjny lub indywidualny adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w procesie Kalkulacji składki lub udostępniony Konsultantowi w trakcie rozmowy telefonicznej za pośrednictwem Infolinii.

4. Istotą zawartej Umowy ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami OWU oraz zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2015 o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a także wypłata odszkodowania lub świadczenia w razie zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

5. Umowa ubezpieczenia jest zawarta zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa, które mają zastosowanie do relacji pomiędzy Ubezpieczycielem a Klientem przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, jak również do jej wykonywania. W zakresie opodatkowania świadczeń lub odszkodowań płatnych z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa podatkowego.

6. Z wykorzystaniem Infolinii istnieje możliwość zawarcia umów ubezpieczenia przekazanych Porowneo.pl przez Ubezpieczycieli do dystrybucji, w szczególności ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i turystyczne oraz inne Produkty będące aktualnie w ofercie Porowneo.pl zgodnie z informacją możliwą do uzyskania u Konsultanta.

7. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w Umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.

8. Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres wskazany w OWU, chyba że umówiono się inaczej. Dla umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy, chyba że przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przewidują możliwość zawarcia umowy na okres krótszy.

9. Zasady płatności składki ubezpieczeniowej określone są w Umowie ubezpieczenia lub OWU.

10. Na procedurę zawarcia Umowy ubezpieczenia po Stronie Klienta składają się łącznie następujące czynności:

a. podanie danych niezbędnych do zbadania indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta oraz zawarcia Umowy ubezpieczenia,

b. złożenie wymaganych przez Ubezpieczyciela oświadczeń,

c. zatwierdzenie poprawności i prawidłowości złożonych danych,

d. dopełnienie innych formalności wymaganych przez Ubezpieczyciela, w tym opłacenie składki, jeśli Umowa ubezpieczenia lub OWU tak przewiduje.

11. Możliwość zawarcia Umowy ubezpieczenia istnieje wyłącznie z wykorzystaniem Infolinii lub infolinii wybranego Ubezpieczyciela.

12. Korzystając z Porównywarki, Klient wprowadza do Systemu informatycznego dane potrzebne do określenia jego wymagań i potrzeb oraz do Kalkulacji. Klient wskazuje dane dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, ubezpieczającego, planowanego okresu ochrony ubezpieczeniowej, zakresu ubezpieczenia oraz wprowadza inne dane niezbędne do Kalkulacji i zawarcia umowy ubezpieczenia. Podanie wyżej wymienionych danych jest możliwe także w drodze kontaktu z Konsultantem z wykorzystaniem Infolinii. W oparciu o powyższe Porowneo.pl udziela informacji dotyczących jednej lub większej liczby dostępnych Umów ubezpieczenia na podstawie kryteriów wybranych przez Klienta.

13. Klient jest zobowiązany przedstawić Porowneo.pl prawidłowe dane. Za przedstawienie danych niewłaściwych, błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych odpowiedzialność ponosi Klient.

14. Sporządzenie Kalkulacji składki ubezpieczeniowej w Serwisie internetowym nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zawarcie Umowy ubezpieczenia. Wynik Kalkulacji ma charakter wyłącznie szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wynik Kalkulacji w Serwisie Internetowym nie uwzględnia ewentualnych zniżek możliwych do przyznania przez Ubezpieczyciela.

15. Wysokość składki o charakterze wiążącym przekazywana jest Klientowi w trakcie rozmowy z Konsultantem za pośrednictwem Infolinii. Oferta przestaje wiązać, jeżeli nie zostanie przyjęta niezwłocznie, tj. w trakcie rozmowy telefonicznej, w której została przedstawiona.

16. Porowneo.pl zastrzega sobie możliwość, na mocy obowiązujących przepisów prawa, do wystąpienia z wnioskiem o udokumentowanie złożonych oświadczeń (np. historii ubezpieczenia) lub innych dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela w celu zawarcia Umowy ubezpieczenia.

17. Na podstawie informacji podanych przez Klienta, na jego życzenie, Porowneo.pl proponuje zawarcie Umowy/ów ubezpieczenia – zgodnej/ych z wymaganiami i potrzebami Klienta.

18. Zasady płatności składki określają Ubezpieczyciele. Stosowną informację uzyskuje Klient w trakcie rozmowy za pośrednictwem Infolinii. Skuteczność zawarcia Umowy ubezpieczenia zależna jest od warunków określonych w jej treści lub OWU. W szczególności Ubezpieczyciel może uzależnić zawarcie Umowy ubezpieczenia od zapłaty składki. Za dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki ubezpieczeniowej uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela wymagalną kwotą określoną w Umowie ubezpieczenia lub w ofercie zawarcia Umowy ubezpieczenia.

19. Potwierdzeniem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest udostępnienie Polisy. Polisa zostaje udostępniona Klientowi przez Ubezpieczyciela lub Porowneo.pl drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail w sposób uniemożliwiający dostęp do niej przez osoby trzecie.

20. Klient może zamówić dokument polisy w formie papierowej, w przypadku, kiedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe umożliwia zamówienie polisy w takiej formie. Polisa w formie papierowej zostanie dostarczona na adres wskazany przez Ubezpieczającego.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA.

1. W związku z zawarciem Umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem Infolinii i Serwisu Internetowego, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy ubezpieczenia, bez podania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, składając Porowneo.pl lub Ubezpieczycielowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni liczonych od dnia poinformowania go o zawarciu Umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o którym mowa w art. 39 ust 3 ustawy o Prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy.

2. Szczegółowe informacje w zakresie złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy ubezpieczenia przed Ubezpieczycielem zawarte są w OWU lub innym podobnym dokumencie udostępnionym Klientowi przez Ubezpieczyciela.

3. Istnieje również odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Porowneo.pl poprzez wysłanie oświadczenia na adres siedziby lub na adres poczty elektronicznej kontakt@porowneo.pl. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia nie przysługuje Klientowi (konsumentowi) w wypadkach:

a. umów całkowicie wykonanych na żądanie Klienta, przed upływem 7 (w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą) albo 30 dniowego terminu do odstąpienia od umowy,

b. umów ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.

5. Odstąpienie od Umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, w ramach, której Ubezpieczyciel rozpoczął udzielanie ochrony ubezpieczeniowej za zgodą Klienta przed upływem 30 dniowego terminu do odstąpienia od tej umowy, Klient będzie zobowiązany do zapłaty kwoty stanowiącej wysokość składki ubezpieczeniowej należnej za każdy dzień udzielonej przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.

§ 8. ZASADY SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Organizacja procesu składania i rozpatrywania reklamacji przez Porowneo.pl została określona w stosownej Procedurze stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i opisana została na końcu niniejszego dokumentu.

§ 9. WYMAGANIA TECHNICZNE.

1. Prawidłowe korzystanie z Porowneo.pl wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań sprzętowych, programowych i ustawień:

a. przeglądarka: Firefox w wersji 59.0.1, Internet Explorer w wersji11.0, Google Chrome w wersji 65),

b. włączona obsługa cookies i JavaScript.

2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Porowneo.pl nie gwarantuje prawidłowości korzystania z Serwisu internetowego i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług, w szczególności na poprawność porównania Produktów.

3. Ze względów bezpieczeństwa Klienta i Poroweno.pl, Porowneo.pl zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Klientem i zakończenia sesji po upływie 15 minut od chwili dokonania przez Klienta ostatniej czynności w Serwisie internetowym.

4. Porowneo.pl zapewnia korzystanie przez Klienta z Serwisu internetowego w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę.

§ 10. ZMIANA REGULAMINU.

1. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Porowneo.pl poprzez aktualizację jego treści w Serwisie internetowym.

2. Zmiana Regulaminu ze skutkiem dla zawartej z Klientem niezarejestrowanym umowy o korzystanie z Porowneo.pl obowiązującej w momencie zmiany Regulaminu nie następuje, a dla zawartej z Klientem zarejestrowanym umowy o korzystanie z Porowneo.pl wywołuje skutek po upływie czternastu dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Klienta będącego stroną tej umowy, o ile wcześniej nie dojdzie do rozwiązania Umowy.

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na treść praw nabytych przez Klienta.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowa ubezpieczenia zawierane są w języku polskim. Język polski jest również właściwy w relacji z Klientem w związku ze świadczonymi przez Porowneo.pl usługami za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz Infolinii.

2. Prawem właściwym dla stosunków Porowneo.pl z Klientem przed zawarciem umowy oraz dla wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną są przepisy prawa polskiego, zaś sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd powszechny według właściwości ogólnej.

3. Właściwość sądu dla roszczeń wynikających z Umowy ubezpieczenia określona jest w OWU.

4. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, do której zadań należy zaspokajanie roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na zasadach i w granicach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

5. Porowneo.pl zawiera treści (np. znaki towarowe) będące utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, chronione takimi prawami. Korzystanie z treści zawartych w Porowneo.pl przez Klientów w zakresie wykraczającym poza przeznaczenie Porowneo.pl wynikające z Regulaminu wymaga zgody Porowneo.pl.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:

a) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

b) Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń,

c) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

d) Ustawa o prawach konsumenta,

e) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,

f) Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,

g) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

h) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Załącznik nr 1 do Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Za Pomocą Serwisu Internetowego I Infolinii Porowneo.pl –

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SPÓŁCE POD FIRMĄ POROWNEO.PL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. PRZEDMIOT PROCEDURY.

1.1. Przedmiotem niniejszej Procedury jest określenie podstawowych zasad przyjmowania i rozpatrywania Reklamacji Klientów w Porowneo.pl Sp. z o.o.

1.2. Niniejsza Procedura ma zastosowanie do wszelkich Reklamacji zgłaszanych przez Klientów Porowneo.pl, w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową. W zakresie reklamacji dotyczącej Produktu odpowiednie zastosowanie co do sposobu postępowania z Reklamacją mają odpowiednie zapisy umowy agencyjnej z Towarzystwem.

1.3. Organizacja procesu rozpatrywania reklamacji przez Porowneo.pl ma na celu zapewnienie wszystkim Klientom możliwie sprawnego i wyczerpującego merytorycznie wyjaśnienia zgłaszanego zdarzenia.

1.4. Do stosowania postanowień niniejszej Procedury zobowiązani są wszyscy Pracownicy Porowneo.pl.

2. DEFINICJE

2.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, poszukująca ochrony ubezpieczeniowej lub korzystająca z usług świadczonych przez Porowneo.pl, w tym serwisu internetowego oraz infolinii należących do Porowneo.pl.

2.2. Obsługa prawna – zewnętrzna jednostka zapewniająca pomoc prawną.

2.3. Osoba wyznaczona – osoba wskazana w uchwale Zarządu, której niniejsza Procedura nadaje określone obowiązki i uprawnienia, w szczególności odpowiadająca za koordynację i nadzór nad postępowaniem reklamacyjnym oraz za kontakt z Klientem.

2.4. Pracownik – pracownik lub współpracownik, świadczący na rzecz Porowneo.pl pracę lub usługi na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej.

2.5. Porowneo.pl - spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000439594, NIP: 5213640335, REGON: 146398104, o kapitale zakładowym: 5.000 PLN.

2.6. Procedura – niniejsza Procedura rozpatrywania reklamacji w spółce pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

2.7. Produkt – produkt tworzony przez Towarzystwo, przy którego dystrybucji pośredniczy Porowneo.pl.

2.8. Rejestr reklamacji – prowadzony w formie elektronicznej dokument zawierający podstawowe dane dotyczące każdej zgłoszonej Reklamacji w danym roku kalendarzowym.

2.9. Reklamacja – skarga, zażalenie oraz każde inne zachowanie Klienta ujawniające niezadowolenie z usług świadczonych przez Porowneo.pl.

2.10. Towarzystwo – zakład ubezpieczeń, z którym współpracuje Porowneo.pl w ramach umowy agencyjnej i który przekazuje Porowneo.pl Produkty do dystrybucji.

2.11. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017, poz. 2486 ze zm.).

2.12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2.13. Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji - ustawa z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348 ze zm.).

II. PROCES ROZPATRYWANIA REKLAMACJI.

1. WPŁYNIĘCIE REKLAMACJI.

1.1. Reklamacje mogą zostać złożone przez Klienta:

1) w formie pisemnej na adres: Porowneo.pl sp. z o.o. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

2) na adres mailowy: reklamacje@porowneo.pl

3) na adres mailowy Pracownika Porowneo.pl

4) poprzez stronę internetową Porowneo.pl tj. porowneo.pl/kontakt-z-nami

5) za pośrednictwem infolinii Porowneo.pl o numerze: +48 519 902 560

1.2. Za właściwą organizację procesu rozpatrywania Reklamacji oraz koordynację wykonywania poszczególnych czynności odpowiada Osoba wyznaczona.

1.3. W przypadku skierowania Reklamacji na adres mailowy Pracownika, Pracownik ten niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego, przekazuje ją do Osoby wyznaczonej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.4. Na każdą reklamację udziela się odpowiedzi. Nie ma możliwości pozostawienia Reklamacji bez wysłania odpowiedzi do Klienta.

1.5. Osoba wyznaczona niezwłocznie po wpłynięciu Reklamacji przesyła do Klienta informację potwierdzającą otrzymanie Reklamacji w danej formie i miejscu, wraz z informacją o terminie oraz sposobie jej rozpatrzenia. Informacja może zawierać zapytanie do Klienta czy wnioskuje o udzielenie odpowiedzi w formie elektronicznej.

2. POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE.

2.1. Każdy z Pracowników obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie zakreślonym przez Osobę wyznaczoną, udzielić niezbędnych i wyczerpujących wyjaśnień potrzebnych do rozpatrzenia Reklamacji, drogą elektroniczną na adres mailowy Osoby wyznaczonej.

2.2. Wyjaśnienia powinny zawierać:

1) wyczerpujący opis stanu faktycznego,

2) odniesienie do zarzutów stawianych przez Klienta,

3) własną opinię w sprawie zasadności Reklamacji lub jej braku,

4) wszelkie inne informacje, jeżeli mogą mieć znaczenie w sprawie.

2.3. Osoba wyznaczona jest uprawniona w każdym czasie do formułowania dodatkowych pytań w zakresie wątpliwości odnośnie okoliczności zdarzenia będącego przedmiotem Reklamacji lub wyjaśnień Pracownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. ROZPATRZENIE REKLAMACJI.

3.1. Po otrzymaniu i zapoznaniu się z wyjaśnieniami Osoba wyznaczona sporządza podsumowanie, na które składa się opis stanu faktycznego oraz wyjaśnień Pracowników uzyskanych w procesie rozpatrywania Reklamacji.

3.2. W przypadku Reklamacji niezawierającej roszczenia Klienta o wypłatę odszkodowania Osoba wyznaczona po zapoznaniu się z wyjaśnieniami podejmuje decyzję o uznaniu Reklamacji bądź nieuznaniu i sporządza odpowiedź pisemną dla Klienta.

3.3. W przypadku pojawienia się wątpliwości podczas sporządzania pisemnej odpowiedzi dla Klienta, Osoba wyznaczona zwraca się z prośbą o pomoc do pracowników Obsługi prawnej.

3.4. W przypadku Reklamacji zawierającej roszczenie o charakterze pieniężnym Osoba wyznaczona przekazuje podsumowanie wraz z zebraną w sprawie dokumentacją drogą elektroniczną do pracownika Obsługi Prawnej oraz wskazuje datę wpływu reklamacji.

3.5. Obsługa Prawna zobowiązana jest do zajęcia stanowiska w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia przez Osobę Wyznaczoną podsumowania wraz z zebraną w sprawie kompletną dokumentacją.

3.6. Obsługa Prawna, po otrzymaniu i zapoznaniu się z podsumowaniem i zebraną w sprawie dokumentacją jest uprawniona do zadawania dalszych pytań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia będącego podstawą Reklamacji. Pytania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wysyłane są pocztą elektroniczną do Osoby wyznaczonej, która jest zobligowana do udzielenia odpowiedzi lub uzyskania dalszych wyjaśnień od Pracowników.

3.7. Zarówno uwzględnienie, jak i odrzucenie Reklamacji zawierającej roszczenie Klienta o charakterze pieniężnym każdorazowo wymaga opinii Obsługi Prawnej.

4. ODPOWIEDŹ NA REKLAMACJĘ.

4.1. Odpowiedzi na reklamację należy udzielić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, W sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających przeprowadzenia rozbudowanego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu o dalsze 30 dni, pod warunkiem, że Klient zostanie o tej zmianie poinformowany najpóźniej w 29 dniu od daty wpływu Reklamacji.

4.2. W przypadku reklamacji, do których nie odnosi się Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji obowiązuje 30 dniowy termin odpowiedzi, bez możliwości jego przedłużenia zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

4.3. Odpowiedź na Reklamację zawiera w szczególności następujące informacje:

1) uzasadnienie faktyczne i prawne, o ile Reklamacja nie została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta,

2) wyczerpujące przedstawienie stanowiska Porowneo.pl,

3) imię i nazwisko osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego (Osoby wyznaczonej),

4) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane. Termin, o którym mowa powyżej nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.

5) W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z Reklamacji Klienta, odpowiedź na Reklamację zawiera również, poza elementami powyższymi elementami, pouczenie o następującej treści:

„Jednocześnie wypełniając dyspozycje przepisów powszechnie obowiązującego prawa informujemy, że Porowneo.pl nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów.

Jeżeli nie zgadza się Pan/i ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Porowneo.pl – to wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez Pana/ią roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Spółki jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, zaś pozwanym powinna być Spółka – tj. Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 69. Informujemy również o możliwości wystąpienia przez Pana/ią z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego”.

4.4. Termin rozpatrzenia Reklamacji uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim jego dniu pismo zawierające odpowiedź na Reklamację zostało wysłane Klientowi listem poleconym priorytetowym za potwierdzeniem odbioru. Za terminowe wysłanie odpowiedzi odpowiedzialna jest Osoba wyznaczona.

4.5. W przypadku zgłoszenia przez Klienta wniosku o dostarczenie odpowiedzi drogą elektroniczną, Osoba wyznaczona przesyła odpowiedź na Reklamację otrzymaną od Klienta na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.

5. UGODA Z KLIENTEM.

5.1. Decyzję o uznaniu Reklamacji za zasadną i warunkach ewentualnej ugody lub innej formy zadośćuczynienia podejmuje Zarząd.

5.2. Za sporządzenie treści ugody odpowiedzialna jest Obsługa Prawna. Klienta niebędącego przedsiębiorcą informuje się o skutkach podatkowych zawarcia ugody i wypłaty świadczenia pieniężnego.

5.3. Ugodę w dwóch egzemplarzach Osoba wyznaczona przesyła na adres wskazany przez Klienta wraz z informacją o konieczności podpisania i odesłania jednego egzemplarza na adres siedziby Porowneo.pl.

III. REJESTR REKLAMACJI.

1. Porowneo.pl prowadzi Archiwum i Rejestr Reklamacji.

2. Za prowadzenie Archiwum i Rejestru Reklamacji odpowiedzialna jest Osoba wyznaczona.

3. Archiwum i Rejestr prowadzone są w formie elektronicznej i przechowywane na serwerze należącym do Porowneo.pl, w sposób zabezpieczony hasłem. Dostęp do Archiwum i Rejestru mają wyłącznie osoby uprawnione.

4. Rejestr Reklamacji zawiera:

1) datę wpływu Reklamacji,

2) imię i nazwisko Klienta oraz jego dane kontaktowe,

3) Przedmiot Reklamacji,

4) Rozstrzygnięcie – reklamacja zasadna / niezasadna,

5) Kwota przyznana w przypadku uznania reklamacji za zasadną,

6) Data zamknięcia sprawy

5. Archiwum zawiera:

1) Treść reklamacji Klienta, w tym oryginał pisma Klienta,

2) Zgromadzone w wyniku postępowania wyjaśniającego informacje i dokumenty,

3) Treść odpowiedzi przekazanej Klientowi,

4) Egzemplarz ugody zawartej z Klientem (jeżeli dotyczy).

6. Aktualizacji Rejestru dokonuje się w związku z każdą podjęta w sprawie czynnością odnoszącą się do danych objętych Rejestrem.

7. Procedura dopuszcza uzupełnianie Rejestru o dodatkowe pole na potrzeby uwzględnienia i gromadzenia istotnych dla rozpatrywania Reklamacji informacji.

8. Porowneo.pl corocznie, w terminie 45 dni od zakończenia roku kalendarzowego, przekazuje Rzecznikowi Finansowemu sprawozdanie dotyczące rozpatrywania reklamacji oraz liczby wystąpień Klientów Porowneo.pl na drogę postępowania sądowego w wyniku nierozpatrzenia reklamacji zgodnie z wolą tych Klientów, z uwzględnieniem:

1) liczby reklamacji;

2) uznanych i nieuwzględnionych roszczeń, wynikających z wniesionych Reklamacji;

3) informacji o wartości roszczeń zgłoszonych w pozwach i kwot zasądzonych prawomocnymi orzeczeniami sądów na rzecz Klientów w okresie sprawozdawczym.

9. Zestawienie reklamacji, zgodnie z wytycznymi opisanymi w ust. 11 powyżej, Osoba wyznaczona przekazuje do Obsługi Prawnej niezwłocznie po zakończeniu roku kalendarzowego, nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 11 powyżej do Rzecznika Finansowego przekazuje Obsługa Prawna.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W zakresie nieuregulowanym Procedurą odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Procedura podlega bieżącej aktualizacji stosowanie do okoliczności faktycznych i zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Procedurę przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu. Wszelkie zmiany do Procedury wymagają podjęcia uchwały aktualizującej Procedurę.

4. Procedurę ogłasza się wszystkim Pracownikom w sposób zwyczajowo przyjęty oraz umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

Polityka prywatności

Jednym z głównych celów Porowneo.pl Sp. z o.o. jest ochrona danych osobowych potencjalnych, jak i aktualnych klientów. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) właściwa ochrona danych osobowych jest dla nas najwyższym priorytetem.

Polityka prywatności Porowneo.pl jest zbiorem naszych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. zawiera informacje o celu gromadzenia danych i ich wykorzystywania podczas korzystania ze strony internetowej oraz wykonywania kalkulacji (porównywania ofert ubezpieczenia).

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie zasad przetwarzania danych osobowych przez Porowneo.pl (w tym w szczególności poprzez stronę internetową porowneo.pl) dlatego też Porowneo.pl nie ponosi odpowiedzialności za ochronę prywatności na stronach internetowych, do których linki znajdują się na naszej stronie internetowej.

Treści zamieszczane na stronie internetowej porowneo.pl (układ strony, grafika, treści, itp.) są własnością Porowneo.pl Sp. z o.o. Wszelkie prawa osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów strony internetowej porowneo.pl są zastrzeżone.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Porowneo.pl na podstawie:

a) na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

b) prawnie uzasadnionego interesu, którym jest w szczególności zawarcie umowy ubezpieczenia lub innej umowy, której dotyczy usługa realizowana przez Porowneo.pl

c) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą / podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

d) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności w celu realizacji obowiązków ustawowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń

Porowneo.pl przetwarza dane pozyskane poprzez:

a) podanie danych podczas wykonywania kalkulacji (porównania ofert)

b) kierowanie korespondencji pocztą elektroniczną oraz tradycyjną

c) kontakt telefoniczny (rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane; odpowiedni komunikat poprzedza połączenie z infolinią)

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu i wglądu do danych osobowych, prawo do ich przenoszenia oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Klientowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowo osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz do ich poprawiania i usunięcia lub też ograniczenia ich przetwarzania, np. w celach handlowych (wyrażonych na kontakt w przyszłości).

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia celu przetwarzania danych lub do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych, sprzeciwu na przewarzanie danych lub odwołania zgody na przetwarzanie danych. Porówneo.pl dokłada jednak staranności, aby dane osobowe nie były przetwarzane dłużej niże przez 6 lat licząc od końca roku w którym Klient skorzystał po raz ostatni z jego usług.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cel oraz podstawy przetwarzania danych

Porowneo.pl przetwarza dane osobowe w celu wykonania usługi porównania ofert instytucji finansowych (w tym w szczególności zakładów ubezpieczeniowych), czyli wykonywania kalkulacji, jak również w celu umożliwienia kontaktu z instytucją finansową (ubezpieczeniową) zawarcia oraz wykonania umowy ubezpieczenia lub innej umowy finansowej oferowanej za naszym pośrednictwem.

Porowneo.pl zbiera i przetwarza dane w związku z korzystaniem z serwisu internetowego w zakresie:

a) zawierania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

b) wykonania kalkulacji (porównania ofert) instytucji finansowych, dla których Porowneo.pl jako agent ubezpieczeniowy świadczy usługi dystrybucji ubezpieczeń

c) zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu internetowego lub Infolinii

d) komunikowania się z klientem końcowym poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego

e) rozpatrywania zgłoszonych reklamacji

f) zbierania danych o potencjalnych klientach

Porowneo.pl przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach zawartych umów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), wykonanie zawartej umowy lub doprowadzenie do zawarcia umowy ubezpieczenia lub innej umowy, której dotyczy usługa realizowana przez Porowneo.pl (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz uzasadniony interes Porowneo.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu korespondencji związanej z prowadzoną działalnością. Porowneo.pl nie przetwarza danych wrażliwych. Porowneo.pl może też przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a w szczególności w celu realizacji obowiązków ustawowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Przetwarzanie danych takich jak adres publiczny IP Porowneo.pl wykorzystuje w celach statystycznych.

Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe są udostępniane instytucjom finansowym (w tym w szczególności Zakładom Ubezpieczeń), dla których Porowneo.pl jako agent ubezpieczeniowy, świadczy usługi w zakresie dystrybucji ubezpieczeń. Instytucje te mogą jako odrębny administrator danych osobowych, skontaktować się z osobą, której dane dotyczą – jeżeli upoważnia je do tego udzielona przez klienta zgoda lub inna podstawa prawna.

Dane osobowe mogą zostać przekazane do instytucji finansowych po zapoznaniu się z wynikiem kalkulacji na stronie serwisu Porowneo.pl.

Lista instytucji finansowych, którym dane mogą być udostępnione:

a) Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

b) AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

c) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

d) Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

e) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Viennna Insurance Group S.A.

f) Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

g) Powszechny Zakład Ubezpieczeń PZU S.A.

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Porowneo.pl również innym podmiotom w razie konieczności i gdy dany podmiot jest upoważniony do otrzymania danych. Podmiotami, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być dostawcy, którzy wykonują usługi na rzecz Porowneo.pl (usługi informatyczne, doradcze i prawne lub usługi agencyjne w zakresie dystrybucji ubezpieczeń lub marketingu).

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Bezpieczeństwo danych

Porowneo.pl wdraża i stosuje wiele nowoczesnych zabezpieczeń, gwarantujących bezpieczeństwo korzystania z serwisu i usług. Dane pobierane podczas wykonywania kalkulacji i na formularzach kontaktowych są chronione poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL. Dzięki temu ograniczone jest ryzyko pozyskania lub modyfikacji danych przez osoby nieuprawnione.

Zapisy zdarzeń systemowych i działań podejmowanych przez użytkowników służą głównie do celów statystycznych oraz na potrzeby administrowania serwisem – przede wszystkim zapewniania jego bezpieczeństwa. Wszystkie zebrane logi gromadzone są na potrzeby administrowania serwisem.

Zakres danych to:

a) adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie

b) nazwa urządzenia

c) czas nadejścia zapytania

d) pierwszy wiersz żądania http

e) kod odpowiedzi serwera http

f) liczbę wysłanych przez serwer bajtów

g) adres odnośnika, z którego przyszło zapytanie

h) informacje o przeglądarce użytkownika

i) informacje o urządzeniu

j) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http

k) wykonane przez użytkownika akcje w ramach danej usługi

Wszelkie operacje na danych osobowych są dokonywane wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Porowneo.pl jako Administrator danych podejmuje działania, aby podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe.

Pliki Cookies

Porowneo.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

Pliki cookies, tzw. ciasteczka, to małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym klienta. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Pliki cookie zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Porowneo.pl zamieszcza na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz posiada do nich dostęp.

Porowneo.pl wykorzystuje pliki cookies w celu:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji klienta, przede wszystkim pliki te rozpoznają̨ jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić́ stronę

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się również do oceny popularności strony

c) umożliwienia logowania do serwisu internetowego

d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu internetowego

Serwis stosuje dwa główne rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe i przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki internetowej). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

Istnieje możliwość dokonywania w każdej chwili zmiany ustawień przeglądarki w celu zablokowania plików cookies lub uzyskania informacji o ich umieszczeniu w urządzeniu końcowym. Inne dostępne opcje można sprawdzać w ustawieniach przeglądarki internetowej. Istotny jest jednak fakt, że w większości przeglądarek internetowych domyślnie jest ustawiona akceptacja zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu Porowneo.pl. Informacje dotyczące ustawień́ przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Pliki cookies, z których korzysta Porowneo.pl mogą zostać udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

Profilowanie

Dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji automatycznych a tym bardziej nie są profilowane.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowej pod numerem KRS: 0000439594 NIP: 5213640335

Kontakt z Administratorem:

a) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 519 902 560

b) formularz kontaktowy pod adresem: porowneo.pl/kontakt-z-nami

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@porowneo.pl

d) pocztą tradycyjną na adres: Porowneo.pl Sp. z o.o. ul. Prosta 69, 00 – 838 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

W sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Danych Osobowych (IOD). Inspektorem Danych Osobowych jest Kamila Kamińska.

Kontakt z Inspektorem:

a) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 519 902 560

b) formularz kontaktowy pod adresem: porowneo.pl/kontakt-z-nami

c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@porowneo.pl

d) pocztą tradycyjną na adres: Poorwneo.pl Sp. z o.o. ul. Prosta 69, 00–838 Warszawa

Informacje dotyczące dystrybucji ubezpieczeń

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Porowneo.pl jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000439594, NIP: 5213640335, REGON: 146398104, o kapitale zakładowym: 5.000 PLN, adres poczty elektronicznej kontakt@porowneo.pl.

2. Regulamin określa zasady korzystania z usług Porowneo.pl w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w ramach której Porowneo.pl umożliwia bezpłatne porównanie Produktów, w tym Produktów Ubezpieczycieli dystrybuowanych za pośrednictwem Porowneo.pl oraz na życzenie Klienta zawarcie umowy ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, przy pośrednictwie Porowneo.pl – z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, tj. poprzez Serwis Internetowy (wyłącznie w zakresie Porównywarki) oraz Infolinię (w zakresie Porównywarki oraz zawarcia Umowy ubezpieczenia).

3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.porowneo.pl, w sposób umożliwiający każdej osobie w dowolnym czasie jego odtwarzanie utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest również udostępniany Klientowi w trakcie rozmowy za pomocą Infolinii na indywidualny adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści, w tym wydrukowanie. W przypadku nieposiadania przez klienta adresu mailowego lub preferencji Klienta, Regulamin przesyłany jest w formie papierowej na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny pocztą tradycyjną.

4. Klient powinien zapoznać się i zaakceptować treść niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Porowneo.pl.

5. Każdy Klient obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z usług świadczonych przez Porowneo.pl na jego podstawie, wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy. Udostępnione przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2. DEFINICJE.

Wszelkie terminy pisane wielką literą w treści Regulaminu lub jego Załącznikach, mają następujące znaczenie:

1. Porowneo.pl – spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prostej 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000439594, NIP: 5213640335, REGON: 146398104, o kapitale zakładowym: 5.000 PLN.

2. Infolinia – telefoniczny kanał informowania i obsługi Klientów Porowneo.pl dostępny pod numerem telefonu: +48 519 902 560 lub +48 503 280 390 za pomocą którego Porowneo.pl świadczy usługi oraz udostępnia Klientom możliwość zawarcia Umowy ubezpieczenia z zastosowaniem środka porozumiewania się na odległość. Rozmowy za pośrednictwem Infolinii są rejestrowane.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu internetowego lub Infolinii w celach zgodnych z ich przeznaczeniem, w tym poszukująca ochrony ubezpieczeniowej.

4. Kalkulacja – czynność mająca na celu wyliczenie szacunkowej wysokości składki ubezpieczeniowej lub raty na podstawie danych wprowadzonych przez Klienta do Porównywarki lub przez Konsultanta w oparciu o dane udostępnione przez Klienta za pośrednictwem Infolinii.

5. Konsultant – osoba dedykowana do obsługi Klienta za pośrednictwem Infolinii, upoważniona do wykonywania czynności agencyjnych w imieniu Porowneo.pl.

6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) – ogólne warunki ubezpieczenia oferowanego przez Ubezpieczyciela, na podstawie których zawierane są Umowy ubezpieczenia, stanowiące integralną ich część, regulujące w szczególności zasady zawierania i wykonywania poszczególnych Umów ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki stron Umowy ubezpieczenia.

7. Porównywarka – aplikacja udostępniona Klientowi w ramach Serwisu internetowego w celu umożliwienia wyliczenia Kalkulacji i zaprezentowania Produktów.

8. Produkty - informacje bezpłatnie udostępniane Klientowi przez Porowneo.pl o charakterze orientacyjnym przygotowane na podstawie danych udostępnionych przez podmioty współpracujące w zakresie oferowanych przez nie produktów, niestanowiące oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą Serwisu internetowego i Infolinii.

10. Reklamacja – wystąpienie Klienta opisujące zdarzenie, w wyniku którego doszło do nieprawidłowości w świadczonych przez Porowneo.pl usługach.

11. Serwis internetowy prowadzony przez Porowneo.pl za pośrednictwem strony internetowej www.porowneo.pl.

12. Ubezpieczyciel – Towarzystwo Ubezpieczeniowe - podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń według odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

13. Umowa ubezpieczenia – umowa, na podstawie której Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

14. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo telekomunikacyjne.

15. Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – ustawa z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 poz. 2486 ze zm.).

16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz.827 ze zm.), w szczególności Rozdział 5 – Umowy dotyczące usług finansowych zawierane na odległość.

17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

18. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych – rejestr pośredników ubezpieczeniowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i udostępniony za pomocą systemu informatycznego dostępnego za pośrednictwem strony internetowej: https://rpu.knf.gov.pl/.

Regulamin promocji "Ekstra 100 zł"

§1 Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1. Klient / Ubezpieczający - osoba fizyczna jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła Umowę ubezpieczenia pojazdu za pośrednictwem Organizatora i zobowiązała się do opłacenia należnej z tego tytułu składki;

2. Okres Promocji – Promocja trwa od dnia 23 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. – chyba, że przed tym terminem dojdzie do wyczerpania puli środków przeznaczonych na promocję lub Organizator odwoła Promocję. Wyczerpanie puli środków przeznaczonych na promocję zostanie ogłoszone na stronie https://porowneo.pl/ekstra100zl.

3. Organizator / Porówneo – spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69 (00-838 Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000043360, nr NIP: 5213640335, nr REGON: 146398104, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł;

4. Ekstra 100 zł – dodatkowe świadczenie pieniężne w kwocie 100 PLN wypłacane Klientowi przez Organizatora, po spełnieniu warunków określonych w treści niniejszego regulaminu;

5. Promocja – promocja organizowana przez Porówneo pod nazwą „Ekstra 100 zł”, której zasady określa niniejszy Regulamin;

6. Uczestnik Promocji – Klient, który dokonał swojego zgłoszenia do udziału w Promocji i został przez Organizatora zakwalifikowany, a następnie łącznie spełnił wszystkie warunki opisane w §2 niniejszego Regulaminu; w przypadku, w którym Ubezpieczającym jest więcej niż jedna osoba fizyczna, osoby te w celu skorzystania z niniejszej Promocji powinny wskazać Porówneo beneficjenta Promocji, a w razie braku takiego wskazania Uczestnikiem Promocji będzie osoba, której rachunek bankowy został wskazany Porówneo jako rachunek do przelewu świadczenia Ekstra 100 zł. W takiej sytuacji wszelkie odniesienia Regulaminu do Uczestnika Promocji należy odpowiednio odnosić do tak wskazanego beneficjenta.

7. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdu mechanicznego w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. z dnia 9 lutego 2018 roku, Dz.U. z 2018 r. poz. 473), zawarta przez Klienta (jako Ubezpieczającego) za pośrednictwem Organizatora na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu z jednym z następujących zakładów ubezpieczeń:

a. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

b. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

c. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

d. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

e. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group S.A.

f. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.;

8. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji „Ekstra 100 zł”, którego treść jest dostępna na stronie internetowej: porowneo.pl/ekstra100zl.

§2 Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Promocji jest dobrowolny.

2. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:

a) w Okresie Promocji zawrze jako ubezpieczający - za pośrednictwem Organizatora - Umowę ubezpieczenia;

b) dokona jednorazowo i w terminie opłacenia całej składki wynikającej z zawartej Umowy ubezpieczenia;

c) zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin, rejestrując się w programie;

d) wskaże Organizatorowi numer rachunku bankowego (którego jest posiadaczem), który, prowadzony jest na terenie Polski, na który ma nastąpić wypłata świadczenia Ekstra 100 zł;

e) nie odstąpi ani w żaden inny sposób nie rozwiąże Umowy ubezpieczenia w okresie pierwszych 30 dni liczonych od dnia jej zawarcia;

f) dokona rejestracji do Promocji w ciągu 30 dni kalendarzowych, liczonych od chwili zawarcia Umowy ubezpieczenia – w sposób wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu;

g) nie zachodzi żadna z przesłanek negatywnych, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

3. Uprawnienie do otrzymania świadczenia „Ekstra 100 zł” Uczestnik Promocji nabywa po spełnieniu wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. poprzednim – z chwilą upływu 30 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy ubezpieczenia zgodnie z przysługującym uprawnieniem na podstawie umowy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, świadczenie „Ekstra 100 zł” nie przysługuje, a już wypłacone podlega zwrotowi niezwłocznie po wezwaniu przez Organizatora.

4. Z zakresu Promocji wyłącza się:

a) Umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta inaczej niż za pośrednictwem Organizatora;

b) Umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta na trzeci oraz kolejny pojazd;

c) Umowy ubezpieczenia stanowiące odnowienie już obowiązującej umowy ubezpieczenia pojazdu – w sytuacji w której umowa ubezpieczenia, która została odnowiona (ma zostać odnowiona) została uprzednio zawarta za pośrednictwem Organizatora;

d) Umowy ubezpieczenia, w których płatność składki nie następuje jednorazowo.

5. Zgłoszenie udziału w Promocji przez Klienta następuje wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie Organizatora: porowneo.pl/LP/ekstra100zl/

6. Klient chcący przystąpić do Promocji powinien wypełnić formularz, o którym mowa w ust. poprzednim i przesłać go wraz z podaniem danych osobowych w zakresie: (imię i nazwisko, numer zawartej polisy ubezpieczeniowej, nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym dokonano zawarcia ubezpieczenia, numer telefonu oraz adres e-mail), Warunkiem bezwzględnym dla możliwości przystąpienia do Promocji jest podanie wraz z danymi osobowymi, o których mowa w zdaniu poprzednim, jak również numeru rachunku bankowego. Posiadaczem rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim, musi być Klient.

7. W ramach Promocji Klient może otrzymać nie więcej niż 200 złotych niezależnie od liczby zawartych w Okresie Promocji Umów ubezpieczenia – zgodnie z treścią ust. 5 lit. b) Regulaminu.

§3 „Ekstra 100 zł”

1. Świadczenie „Ekstra 100 zł” będzie wypłacane w ciągu 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt i dni ustawowo uznanych za wolne od pracy), liczonych od nabycia przez Uczestnika Promocji prawa do świadczenia – zgodnie z treścią ust. 3 poprzedniego paragrafu.

2. Decyzja o wypłacie świadczenia zostanie podjęta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych, po stwierdzeniu braku odstąpienia od zawartej Umowy ubezpieczenia i powzięciu informacji o opłaceniu jednorazowej składki z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zarejestrowanie prawidłowych danych osobowych, w tym numeru rachunku bankowego. W przypadku wskazania przez Klienta nieprawidłowego nr rachunku bankowego i wypłaty przez Organizatora świadczenia „Ekstra 100 zł”, Organizator nie jest zobowiązany do ponownego przyznania świadczenia i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dokonania przelewu tego świadczenia na rachunek błędnie wskazany przez Klienta – chyba, że taka odpowiedzialność Organizatora wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§4 Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane:

a) w formie pisemnej, na adres: Porowneo.pl sp. z o.o. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

b) telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 519 902 560

c) elektronicznie, na adres: reklamacje@porowneo.pl

2. Odpowiedzi na zgłoszone reklamacje będą udzielane wyłącznie pisemnie na wskazany przez zgłaszającego adres poczty elektronicznej.

3. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację i udzieli odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.

4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej jednak niż do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia, okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany w odrębnej korespondencji.

5. W przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną Organizator nie przewiduje procedury odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Jeżeli Klient nie zgadza się ze sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Organizatora – wówczas istnieje możliwość dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej. Właściwym dla siedziby Porówneo jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, zaś pozwanym powinna być spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000043360).

6. Klientowi przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta oraz do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego.

§5 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, w postaci przeprowadzanej Promocji. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, w tym wypłaty świadczenia „Ekstra 100 zł”.

3. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Uczestnikowi Promocji prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania lub udostępniania danych.

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik Promocji ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Uczestnikowi Promocji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Promocji.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń w związku z organizowaną Promocją jednak nie dłużej niż przez okres lat 6 licząc od dnia zakończenia Okresu Promocji.

9. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email na adres: ado@porowneo.pl oraz na adres siedziby Administratora danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

10. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Organizatora znajdującej się na stronie internetowej https://porowneo.pl/regulamin

§6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie https://porowneo.pl/ekstra100zl

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu i warunków Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem).

3. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie https://porowneo.pl/ekstra100zl informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.