Promocje

Regulamin Promocji dla Klientów Porowneo Sp. z o.o.
,,Extra premia za polisę OC/AC od Expandera”

§1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:

1. Expander – Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287188, kapitał zakładowy 43.992.400,00 zł., NIP 521-345-12-55, REGON 141062210;

2. Porowneo – Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000439594, NIP 521-36-40-335, kapitał zakładowy 5000,00 złotych,

3. Klient – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zakupił Polisę za pośrednictwem Porowneo zgodnie z niniejszym regulaminem;

4. Oświadczenie Uczestnika Promocji – oświadczenie Uczestnika Promocji o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu;

5. Oświadczenie dla celów podatkowych – oświadczenie Uczestnika Promocji, o treści zgodnej z brzmieniem Załącznika nr 4 do niniejszego Regulaminu składane przez Uczestnika Promocji osobiście w jednym z oddziałów Expandera o których mowa w Załączniku nr 3 do niniejszego Regulaminu.;

6. Polisa – umowa ubezpieczenia komunikacyjnego obejmująca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz autocasco (AC) pojazdu, zawarta za pośrednictwem Porowneo;

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji „Extra premia za polisę OC/AC od Expandera”;

8. Promocja – promocja „Extra premia za polisę OC/AC od Expandera”, której warunki opisane są w Regulaminie;

9. Uczestnik – Klient, który spełnił opisane w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji;

10. Organizatorzy – łącznie Porównego oraz Expander.

§2. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Promocji „Extra premia za polisę OC/AC od Expandera”.

2. Organizatorami Promocji jest Expander oraz Porowneo .

3. Promocja jest przeznaczona dla Klientów Porowneo, którzy:
a) zakupili Polisę obejmującą ubezpieczenie Pojazdu, którego wartość przekracza 60.000,00 złotych lub
b) najpóźniej w dniu 1 stycznia 2018 roku ukończyli 40 rok życia.

4. Czas Promocji: od 05.06.2018 roku do 30.09.2018 roku. Organizatorom przysługuje prawo wydłużenia lub skrócenia Czasu Promocji zgodnie z postanowieniami §7 ust.3. W przypadku wydłużenia lub skrócenia Promocji zostanie to ogłoszone poprzez zamieszczenie przez Organizatorów odpowiedniej informacji na stronie www.expander.pl.

5. Miejscem przeprowadzenia Promocji są siedziby Organizatorów oraz oddziały Expandera na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Promocja

1. W ramach Promocji „Extra premia za polisę OC/AC od Expandera” Uczestnik, który spełni warunki, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, otrzyma od Expandera - świadczenie pieniężne w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych). Świadczenie pieniężne, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie zrealizowane na wskazany przez Uczestnika Promocji w Oświadczeniu dla celów podatkowych nr rachunku bankowego Uczestnika Promocji.

2. Uczestnik będzie mógł otrzymać premię w przypadku, gdy spełni łącznie następujące warunki:
1) w okresie trwania Promocji, o którym mowa w ust. 4 poprzedniego paragrafu dokona zakupu Polisy za pośrednictwem Porowneo,
2) w ciągu 60 dni od daty zakupu Polisy odbędzie spotkanie w jednym z oddziałów Expandera wskazanych w Załączniku nr 3 niniejszego Regulaminu, w celu złożenia Oświadczenia dla celów podatkowych,
3) spełni warunki uczestnictwa określone w § 4.

§4. Warunki uczestnictwa i zgłoszenie udziału w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji następuje podczas rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Porowneo poprzez zaakceptowanie treści „Oświadczenia Uczestnika Promocji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz spełnienie pozostałych warunków, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

3. Uczestnikiem Promocji jest Klient, który spełni łącznie następujące warunki:
1) najpóźniej w dniu 01.01.2018 roku ukończył 40 rok życia lub zakupiona przez niego polisa obejmuje ubezpieczenie pojazdu o wartości przekraczającej 60.000,00 złotych,
2) dokona zakupu Polisy za pośrednictwem Porowneo w okresie trwania Promocji, o którym mowa w §2 ust. 4 ,
3) wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Porowneo oraz przekazanie ich Expanderowi w celu dokonania czynności związanych z Promocją, a także przedstawienia produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Expander, której treść stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu
4) podczas rozmowy z Expander wskaże oddział Expandera w którym dokona złożenia na piśmie Oświadczenia dla celów podatkowych w jednym z oddziałów wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
5) złoży pisemne oświadczenie w jednym z oddziałów wskazanych w Załączniku nr 3 do Regulaminu – w obecności przedstawiciela Expander.

4. Po dokonaniu zakupu Polisy za pośrednictwem Porowneo oraz spełnieniu warunków wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu, Uczestnik Promocji nie później niż po 60 dniach od dnia dokonania zakupu Polisy, uda się do wskazanego w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Expandera oddziału (jednego spośród oddziałów wskazanych w załączniku nr 3 Regulaminu) w celu złożenia Oświadczenia dla celów podatkowych oraz odbycia rozmowy z przedstawicielem Expandera na temat aktualnej oferty Expandera.

5. Jeden Uczestnik Promocji może otrzymać nie więcej Niż jedną gratyfikację finansową, o której mowa w niniejszym Regulaminie.

6. Uczestnik Promocji obowiązany jest odprowadzić podatek dochodowy w związku z otrzymaniem gratyfikacji finansowej od Expander. Uczestnik Promocji otrzyma w terminie do końca lutego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymał gratyfikację finansową na wskazany w Oświadczeniu dla celów podatkowych nr rachunku bankowego, informację PIT-8C, w której będzie zawarta informacja o kwocie gratyfikacji finansowej. Informację PIT-8C Expander przygotuje na podstawie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika Promocji Oświadczenia dla celów podatkowych.

7. Zgodnie z informacją PIT-8C Uczestnik Promocji rozliczy podatek od otrzymanej gratyfikacji finansowej w zeznaniu rocznym podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującym go progiem podatkowym. Uczestnikowi Promocji nie przysługuje prawo do otrzymania innego bonusu ani nagrody.

§5. Reklamacje i skargi

1. Reklamacje i skargi dotyczące Promocji powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres Porowneo lub Expandera w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji. Reklamacje lub skargi, których data nadania będzie późniejsza niż wskazana w zdaniu poprzedzającym nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji lub skargi decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacja i skarga powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji lub adres mailowy oraz opis podstaw reklamacji lub skargi.

3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji lub skargi Uczestnik promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres wskazany w treści reklamacji lub drogą mailową.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpatrywania reklamacji i skarg w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi reklamacji lub skargi.

§6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Porowneo i Expander.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes w postaci przeprowadzanej wspólnie Promocji. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

4. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Użytkownikowi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania lub udostępniania danych.

5. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Promocji.

8. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia roszczeń w związku z organizowaną Promocją.

9. Administratorzy danych wyznaczyli inspektorów ochrony danych, z którymi można się skontaktować poprzez email na adres iod@expander.pl lub ado@porowneo.pl, oraz na adres siedziby Administratorów danych. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych

10. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Expandera znajdującej się stronie internetowej www.expander.pl oraz regulaminie dostępnym na www.porowneo.pl

§7. Postanowienia końcowe

1. Akcje promocyjne organizowane przez Organizatorów nie łączą się i posiadają odrębne regulaminy. Nagrody przewidziane w regulaminach nie podlegają sumowaniu.

2. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie www.expander.pl, a także www.porowneo.pl.

3. Organizatorzy Promocji zastrzegają sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Czasie Promocji oraz do wcześniejszego zakończenia Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu lub warunków Promocji lub wcześniejsze zakończenie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub warunków Promocji lub zakończeniem Promocji.

4. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na stronie www.expander.pl oraz www.porowneo.pl informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze wskazaniem wprowadzonych zmian.


Załączniki do regulaminu - ,,Extra premia za polisę OC/AC od Expandera”